Fly Eye - record label. Identity, design, illustration.